โครงการ/กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2562

โครงการ

Open House 2019 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมจัดบูทสอยดาวตอบคำถาม ของรางวัลพรีเมี่ยมเยอะแยะมากมาย

วันที่ 19 พ.ย. 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 3 ศึกษาดูงานประกอบการเรียนวิชา 631403 การสื่อสารทางธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การดูแลของ อาจารย์อุษา กล้าวิจารณ์ ณ บริษัท โรงหมี่ชอเฮง จำกัด สามพราน นครปฐม และนักศึกษาได้ workshop ขนมไทย และบริษัทฯต้อนรับดีมาก พร้อมทั้งได้อาหารเที่ยงเลี้ยงให้กับคณะ


กิจกรรม

งานลอยกระทงประจำปี 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับรางวัล

นางนพมาศ ชนะเลิศ อันดับ 1

นางนพมาศ อันดับ 2

ประดิษฐ์กระทง อันดับ 3 #ลอยกระทงหลานย่า  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2562 มีดังนี้

1. อาจารย์เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล ที่ปรึกษานักศึกษา 3.5 ปี รหัส 1-50

2. อาจารย์สมใจ ธวัชผ่องศรี ที่ปรึกษานักศึกษา 3.5 ปี รหัส 51 เป็นต้นไป และนักศึกษา 4 ปี

3. อาจารย์ภูษิต รัตนวงศ์ ที่ปรึกษานักศึกษาเทียบโอน และปริญญาที่ 2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ บริการวิชาการภายใต้โครงการม.พี่เลี้ยงฯ ณ โรงเรียนวัดบางขันแตก จ.สมุทรสงคราม

นำทีมโดย

อาจารย์โสภิดา เสรีสุชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.ดร.สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา

Ms.Yvette F.Morrondoz

อาจารย์ผู้สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ

และทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจรับเกียรติบัตรดีเด่น 3 ด้าน ในงานศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

1. ดีเด่นด้านวิชาการ เกียรตินิยม อันดับ 1, 2

2. ดีเด่นด้านมารยาท การแต่งกาย และความประพฤติ

3. ดีเด่นด้านกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ หัวข้อ "How To Improve English in the Digital World" วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายอลงกต ซิงรัมย์ ได้รับรางวัลชมเชย Acknowledgement

อาจารย์ Bing C.Pabres ควบคุมการฝึกซ้อม

อาจารย์เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล ประสานงาน

นายปราณนต์ ฉลภิญโญ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ หัวข้อ "How To Improve English in the Digital World" วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ หัวข้อ "How To Improve English in the Digital World" วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวสิวารัตน์ ลีทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Winner

อาจารย์ Bing C.Pabres ควบคุมการฝึกซ้อม

อาจารย์เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล ประสานงาน

นางสาวอารยา เอี่ยมอร่ามศรี (รอบ5 คนสุดท้าย) กับผลงานการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชาติในหัวข้อ "International Business in Tourism in the 21st Century ณ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ สวนสุนันทา วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

น้องรุ้ง จิระนันท์ นักศึกษาปี3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ถ่ายวิดิโอส่งเข้าประกวดในโครงการ PTT Seeding The Future บอกได้เลยว่าภาษาอังกฤษของน้องเป๊ะเว่อร์!

One single word for this video - "WOW!" We're very proud of Jiranun Rung, our student, for making this video in order to get into PTT Seeding the Future Camp

คลิปนี้อาจทำให้หลายคนคิดถึงกันบ้าง