ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ในปีการศึกษา 2538 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้รับอนุมัติให้เปิดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Department of Business English) เพื่อดำเนินการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Bachelor of Arts Program in Business English) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาซึ่งจะนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการปฎิบัติงานในภาครัฐและ

เอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีภาวะผู้นำ มีทักษะในการทำงานกลุ่ม มีทักษะในการ

แก้ปัญหา ซึ่งจะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศชาติ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพต่างๆ อย่างกว้างขวางเพื่อรับใช้สังคม อาทิเช่น ครู-อาจารย์ นักวิชาการ นักแปล แอร์โฮสเตสและสจ๊วต พนักงานต้อนรับพนักงานนำเข้า-ส่งออก ไกด์/พนักงานบริษัทนำเที่ยว เลขานุการ และกิจการส่วนตัวในการนำเข้า – ส่งออกสินค้า เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี หลักสูตรต้องมีเนื้อหา เหมาะสมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และมีกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารทันสมัยได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการสอนสนับสนุนให้อาจารย์แสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติม ทั้งจากการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน จัดรวบรวมฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์สอน และวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือทางวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ ของแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา เพื่อทราบถึงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนต่อหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบัณฑิตที่ไปทำงานกับเจ้าของภาษาหรือไปทำงานต่างประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานกับบริษัทข้ามชาติหรือมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อตลาดแรงงงานในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต