ชื่อหลักสูตร

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • Bachelor of Arts Program in Business English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

: Bachelor of Arts (Business English)

 • ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

: B.A. (Business English)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ด้านภาษาซึ่งจะนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ภาษาอังกฤษ ไปใช้ในการปฎิบัติงาน ในภาครัฐ และเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีภาวะผู้นำ มีทักษะในการทำงานกลุ่ม มีทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งจะตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีเข้าศึกษาต่อเป็นปริญญาที่สอง
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมคุณธรรม และมารยาทอันดี

โอกาสทางวิชาชีพ

 • ทูตพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศทั้งในหน่วยราชการ และเอกชน
 • แอร์โฮสเตสและสจ๊วต
 • ไกด์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว
 • พนักงานโรงแรม
 • เลขานุการ
 • นักแปล
 • อาจารย์ นักวิชาการ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 • ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 20,130 บาท)

(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)

กองทุนเพื่อการศึกษา