ศิษย์เก่า

นายบุญเสริม หล่อศิริเวช รหัสนักศึกษา 4351400507

การศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น ปัจจุบัน ประกอบอาชีพครูเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นางจิตราพร ชูทอง รหัสนักศึกษา 4451410055

ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีปัจจุบัน กำลังศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์

ธงไชยะพัฒน์ จิรโชติภัทรวงศ์ รหัสนักศึกษา : 4551410041

การศึกษา : ปริญญาตรี

การทำงาน : Market Manager at FavStay Pte.Ltd., Bangkok Office

น.ส.อลิสา แก้วคง รหัสนักศึกษา 4551410048

ปริญญาตรี: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ปริญญาโท: คณะบริหารธุรกิจ ( สาขาการตลาด) ปี’50 การทำงาน ( อดีต-ปัจจุบัน)

- CustomerServices @ Cantral Retail Coperation - Translator Trainee@ Central Retail Coperation - Marketing Branch @ Central Retail Coperation - Marketing Department Manager @ Robinson Departmentstore Headquarter

-ปัจจุบัน

Customer relationship management of Project Developer @ HPL Group Singapore ( Hotel Property Limited)

พัชรพร ดำริพัฒนสกุล รหัส 4651410078

การศึกษา ปริญญาตรี คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ วิชาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การทำงาน

2007-2007 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Gulf Air 2007-2010 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สานการบินภูเก็ตแอร์ 2010-2012 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน Air Atlanta Iclandic Airlines 2012-2017 หัวหน้าพนีกงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Mega Maldives Air 2017-2018 ผู้จัดการสถาบันสอนภาษา Sun Education Thailand และ หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Thai Easter Jet

นางสาวกาญจนา จันทร์พราหมณ์ รหัส 4751410042

- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำวิทยาเขตระยอง

นายดนัย เจริญ รหัสนักศึกษา : 4751410005

การศึกษา : ปริญญาตรี

การทำงาน : สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ออกแบบกราฟิก เว็บดีไซน์

นางสาวภาริณี หมอยาดี รหัสนักศึกษา : 4751410035

การศึกษา : ปริญญาตรี

การทำงาน : Asst. General Manager at Mu Cephei Co.,Ltd

น.ส.ชัชทรา วันยะโส รหัสนักศึกษา 4751410012

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/อังกฤษธุรกิจ

Sales Department

Project Assistant Manager

ธุรกิจกลุ่ม เคมี และ engineering plastic

ปวรปรัชญ์ สาเกตุ รหัสนักศึกษา 4751410003

ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษธุระกิจ

อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

น.ส.ประภาพร สัมภวะผล รหัสนักศึกษา 4851510048

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

การทำงาน

- ผู้ช่วยการเงิน นิติบุคคลอาคารชุดรัชดาซิตี้ (4 เดือน)(2552)

- พนักงานธุรการ และ พนักงานขาย

บ.กริซลี่ (นำเข้า หญ้าเทียม / ถังแก๊ส ngv & lpg

(1 ปี )(2553-2554)

- ลูกจ้าง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนินนอก) (2 ปี)(2555-2557)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (หัวน้างานการเงิน)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(3 ปี)(2557-2560)

นายกานต์ แก้วชนะ รหัสนักศึกษา : 4851410066

การศึกษา : ปริญญาโท

การทำงาน : รับราชการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ธุรกิจ : เจ้าของร้าน Karny Bakery

รัชนี ล้อมทอง (นามสกุลเดิม กาญจนานุกูล) รหัส 4851410009

ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปัจจุบันทำงาน

Senior Sales Support

พิมชนก พวงเพชร์ รหัส 4851410005

ปริญาตรี ศิลปศาตร์-วิทยาศาสตร์ เป็น Markating

I.C.C. International PCL

นางสาวณัฏพร ช่วยบำรุง รหัสนักศึกษา :4851410071

การศึกษา : ปริญญาตรี

การทำงาน : รับราชการ ครู คศ.1โรงเรียนบ้านเนินทอง ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 สังกัด สพป.ชพ.1

นายเดชา จันต่อม รหัสนักศึกษา 4851410074

ประกอบอาชีพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่9 ตำบลน้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และเป็นครูพิเศษ ในหมู่บ้าน และวิทยากรทั่วไป

-ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.เอเชียอาคเนย์

-ประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตร ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพครู มสธ

-กำลังศึกษา ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ เอกปกครองท้องที่ (ทุนกำนันผู้ใหญ่บ้าน) มสธ

ศิริล โพธิ์ทอง รหัสนักศึกษา 4851410058

ปริญญาตรี

  • ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน การลงทุน
  • เจ้าของธุรกิจ Catz and Lyrics
  • พิธีกร

ลำแพน ชมชื่น รหัสนักศึกษา 505141003

ครู หมวดภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

จังหวัดราชบุรี

Chonticha Noypitak รหัสนักศึกษา 5051410055

Business English

- Management : Sales Division for Zhongfu (Bangkok) Co., Ltd.

- International Business Consultant for KT Protec Co., Ltd.

- Asst. Managing Director for NPT Group

วนิดา บุณยศิริวงศ์ (นัท) รหัสนักศึกษา: 5051410016

ป.ตรี ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สถานที่ทำงาน:

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

ตำแหน่ง: Reception / Purchasing for office supplies. / Admin Assistant

เฉลิมพร ห้วยหงษ์ทอง รหัสนักศึกษา 5051410020

ป.ตรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทำงานที่ King Power สาขา ศรีวารี

ตำแหน่ง Cashier เจ้าหน้าที่ระดับ O3 (โอ3 )Downtown cashier division

Ms.Chakriya Duangchoana รหัสนักศึกษา 5051410003

Bachelor:( Liberal Arts –English Business)

Currently studying at Thammasart University, Master of Political Science (M.PolSci) Politics and International Relations

Job: Secretary of Humanities and Languages Division

Mahidol University International College

พิพัฒน์ชัย กุศลทรามาส รหัสนักศึกษา5051410038

การงาน ด้าน อาหาร ใน โรงแรม riva surya

เตชทัต อบอุ่น รหัสนักศึกษา 5151410046

ปริญญาตรี​ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปัจจุบัน​เป็น​ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน​ ของ​ Jetstar​ Airways

นางสาวอุษณีย์ อรชร รหัสนักศึกษา 5151410041

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Thaismile Airways

นางสาวกรกีรติ สุขเจริญ รหัสนักศึกษา 5251410056

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

นายชารินทร์ กิจสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 5351410017

บริษัท : บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการ

นพมาศ วรนาม รหัสนักศึกษา 5351410092

Arts Eng

THAI ARROW PRODUCTS

Export Sales

น.ส.จิตสุดา บุญรัตน์ รหัสนักศึกษา 5451410095

ภาษาอังกฤษธุรกิจ รุ่นที่ 17

ตำแหน่งงาน ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี

นส.พรนภัส ต้องต่อวงศ์ รหัสนักศึกษา 5451410067

Assistant of international relations center

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก


นางสาวเย็นจิตร เหลาสิม รหัสนักศึกษา 5451410078

ทำงานที่บริษัทSun Series Travel (Thailand) Co.Ltd.

อยู่ที่สีลม ซอย19 ตึก จิวเวอร์รี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น35

ตำแหน่ง Marketing

น.ส.นงค์ลักษณ์ ศาลา รหัสนักศึกษา 5451410050

การศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ต่างประเทศ)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน

นางสาวนภัสสรณ์ ฉลาดเจริญ รหัสนักศึกษา 5651410031

King power ตำแหน่ง Duty free representative

นายปรัชญา ถ้ำโคนทอง รหัสนักศึกษา 5651410051

King power ตำแหน่ง Duty free representative

นายกฤตยา คำชื่น รหัสนักศึกษา 5651410052

King power ตำแหน่ง Duty free representative

นางสาวพิมลพรรณ ลิ้มกิจพงศกร

รหัสนักศึกษา : 5651410023

การศึกษา : ปริญญาตรี

การทำงาน : H&B INTERTEX CO.,LTD

ตำแหน่ง : จัดซื้อต่างประเทศและนำเข้า

นางสาวภัสรา สวัสดี รหัสนักศึกษา 5651410138

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฮอนด้า

นางสาวเอื้องพร อุทัศน์ รหัสนักศึกษา : 5651410009

การศึกษา : ปริญญาตรี

การทำงาน : Songphanburi Hotel

ตำแหน่ง : Reception

นางสาวสุธิดา เหมรา รหัสนักศึกษา : 5651410030

การศึกษา : ปริญญาตรี

การทำงาน : ZUBB STEEL CO.,LTD

ตำแหน่ง : จัดซื้อในและต่างประเทศ นำเข้า ส่งออก

นางสาววิไลวรรณ แก้วคำ รหัสนักศึกษา : 5651410107

การศึกษา : ปริญญาตรี

การทำงาน : Advanced Digital Synergy

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการและประสานงานต่างประเทศ

นางสาว สุพรรณี ยอดแก้ว

รหัส 5651410090

สถานประกอบการ Millennium Hilton Hotel Bankok

ตำแหน่ง Waitress ห้องอาหาร flow

ประภัสสรณ์ พิมพ์พิไล รหัสนักศึกษา 5651410117

ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยครูต่างชาติ รร.สตรีวิทยา3

นางสาว ปภาวี คล้ายฉิม รหัสนักศึกษา 5651410003

สถานประกอบการ บริษัท พันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมืองอุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่ง Export sale coordinator

นางสาวนิสารัตน์ คำคนซื่อ รหัสนักศึกษา 5651410057

สถานประกอบการ Hotel Muse Bangkok

ตำแหน่ง General Ledger&Admin Finance

น.ส.สุพัตรา ศิริสถิตย์ (หวาน) รหัสนักศึกษา 5651710001

ทำงานที่ A.S.A. Container Co., Ltd.

อยู่แผนกวิศวกรรม

ตำแหน่ง จนท.ธุรการวิศวกรรม

น.ส.ณัฐกุล ยวงใย รหัสนักศึกษา 5751410099

Arts-Eng. รุ่นที่ 20

ที่ทำงาน : บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่ง Sales & Admin

สัตตบุษย์ ตันติวานิช รหัสนักศึกษา 5751410093

Customer relationship management officer at Mainly Silver Design Co.,Ltd

นางสาวทิพย์วัลย์ ฝั่งสุวรรณ รหัสนักศึกษา 5751910013

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย

บริษัท ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์เทค จำกัด

ปณัฐฐา กระทู้ รหัสนักศึกษา 5751410039

ทำงานบริษัท จงสถิตย์ จำกัด

ตำแหน่ง Export Sale Coordinator ประสานงานขายต่างประเทศ

จรัสศรี คุรุวัชรพงศ์ รหัสนักศึกษา 5751410116

ปริญญาตรี

ทำธุรกิจครอบครัว

นางสาวปรัชญาภรณ์ ดอนโมกข์ รหัสนักศึกษา : 5751410068 รุ่น : 20

ตำแหน่ง : Project Secretary & Document controller

บริษัท : TechnipFMC

นางสาวธนพร ผลารักษ์ รหัสนักศึกษา 5751410107

รุ่นที่20

ตำแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer relations)

บริษัทไอคอนสยาม

นางสาวสุมณฑา พึ่งแสวง รหัสนักศึกษา : 5751410067

การศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่งงาน : Online sales

.สถานประกอบการ : บริษัท Vcanbuy

นางสาวขวัญกมล สิงห์คา รหัสนักศึกษา 5751410118

ขณะนี้ทำงานที่ The EmQuartier บริษัท ดีว่า บิวตี้ จำกัด

ตำแหน่ง Reception/Customer service

นางสาวณัฐชญา ตรีสินธ์ (เจน) รหัสนักศึกษา 5751410120

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รุ่นที่ 20

ได้ทำงานในตำแหน่ง Receptionist ของ Pullman grand Hotel

ฉัตรียา พรมมี รหัสนักศึกษา 5751410143

ทำงานเป็น Export sales coordinater ที่บริษัทจงสถิตย์