ผลงานความภาคภูมิใจ

ผลงานนักศึกษา

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

นางสาวปนัดดา ภุมมาลา และ นายปวริศน์ อินทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ฯ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

getfvid_10000000_355734328333157_3607956829981638656_n.mp4

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ หัวข้อ "How To Improve English in the Digital World" วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวสิวารัตน์ ลีทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Winner

นายอลงกต ซิงรัมย์ ได้รับรางวัลพิเศษกิตติกรรมประกาศ Acknowledgement

อาจารย์ Bing C.Pabres ควบคุมการฝึกซ้อม

อาจารย์เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล ประสานงาน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาข่าวภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

  • นายธนากร วิวัฒนภูษิต
  • นางสาววิจิตรา เอนก

ได้รับรางวัลชมเชย

โดยมี อาจารย์ Bing C.Pabres และอาจารย์เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล เป็นอาจารย์ผู้ดูแล

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

1. แข่งขันตอบปัญหาข่าวภาษาอังกฤษ

นางสาววิลาวัณย์ มากเหลือเกิน

นางสาววิจิตรา อเนก

2. แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวณฐกมล ชายเซ็น

อาจารย์ผู้ดูแลประสานงาน

1. อาจารย์ Bing C.Pabres

2. อาจารย์ Hideyuki Suzuki

3. อาจารย์เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวมติมนต์ บุญญานุรักษ์

นายธนากร วิวัฒนภูษิต

เข้าแข่งขันตอบปัญหาข่าวภาษาอังกฤษเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไดรับรางวัลชมเชย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 25 ทีม ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 โดยมีอาจารย์ Bing C.Pabres เป็นผู้ฝึกซ้อม และอาจารย์เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล เป็นผู้ดูแลประสานงาน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวจรัสศรี คุรุวัชรพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนางสาวอารยา เอี่ยมอร่ามศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชาติในหัวข้อ "International Business in Tourism in the 21st Century ณ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ สวนสุนันทา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 และขอขอบคุณ อ.Bing C.Pabers ผู้ฝึกสอนและ อ.เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ผลักดันและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา

นางสาวจิรนันท์ พานิชย์ไพบูลย์ นักศึกษาภาคค่ำ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขัน Speech Contest ณ มหาวิยาลัยรังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี อ.Bing C.pabers ที่ช่วยฝึกซ้อม และอ.เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล เดินทางไปให้กำลังใจ